۱۳۸۹ اسفند ۲۳, دوشنبه

دروغ از کي وارد ايران شد

دروغ از کي وارد ايران شد


- دروغ از ديدگاه پارسي


داريوش هخامنشي: اهورامزدا دروغ را از سرزمين و مردم من بدور نگه دارد.

کوروش بزرگ : مرد پارسي دروغ نگويد حتي بهنگام مرگ در جنگ.

- دروغ از ديدگاه عربي

محمد به علي: اي علي در 3 جا دروغ نيکوست : ميدان جنگ ، وعده به زنان و اصلاح بين مردم.
{ وسايل الشيعه – جلد 12}

به ظاهر خيلي ساده است اما حقيقتي تلخ است.

Developed by Free CSS Templates Pimped for blogger by Blogger Templatesand by Blogger-fa.com