۱۳۹۰ آبان ۲۷, جمعه

به خاطر مردمت برهنه شو


فکر می کنم داستان برهنه شده شدن عکس دوم رو همه بدونن/در انگلستان در قرون وسطی در شهر کاونتری دوک کاونتری مالیات سنگینی برای مردم تعیین کرده بود. همسرش زنی از طبقات ممتاز و در عین حال بسیار محبوب بود. وقتی ظلم و ستم شوهرش را میدید که باعث بدبختی مردم شده بود به شوهرش اصرار کرد که مالیات را کم کند شوهرش که دخالت زنان را در امور مملکت نادرست میدانست سرانجام به شرطی حاضر به کم کردن مالیات شد. شرطش این بود که همسرش برهنه دور تا دور شهر را بگردد. او تصور میکرد که همسرش با شنیدن این شرط برای همیشه در امور مملکت دخالت نخواهد کرد.دوک هرگز فکر نمیکرد همسرش شرط را بپذیرد. خبرش در شهر پیچید. در روز موعود همسر دوک عریان سوار بر اسب در حالی که موهای خود را بر روی سینه ریخته بود در شهر چرخید.مردم ان شهر به احترام این بانو از خانه بیرون نیامدند و تمام در و پنجره ها را بستند.لیدی گودیوا تمام شهر را که در ان پرنده پر نمیزد پیمود و برای همسرش چاره ای جز برداشتن مالیات گزاف از دوش مردم باقی نماند. در تاریخ انگلیس این بانو به عنوان نجیب ترین زن عریان جایگاه بالایی يافت.

Developed by Free CSS Templates Pimped for blogger by Blogger Templatesand by Blogger-fa.com