۱۳۸۸ فروردین ۲۱, جمعه

مرد سه هزار چهره با هنرنمایی محمود احمدی نژاد


احمدی نژاد رفتگراحمدی نژاد فوتبالیست ------------------- احمدی نژاد اقتصاددان


احمدی نژاد خبرنگار -----------------------------------احمدی نژاد دانشمند هسته ای


احمدی نژاد آخوند --------------- احمدی نژاد همسر فداکاراحمدی نژاد زائر خانۀ خدا ---------------------------------احمدی نژاد تاجیک
احمدی نژاد عرب--------------------احمدی نژاد تکواندوکار


احمدی نژاد لُر----------------------------------------------- احمدی نژاد اصل اصل
Developed by Free CSS Templates Pimped for blogger by Blogger Templatesand by Blogger-fa.com